İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Amaç:
Katma Değer Yaratmak

‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren bir halkla ilişkiler şirketi olan AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana ulusal ve çok uluslu 100’e yakın kurum, kuruluş, marka, özel organizasyon ve birey adına katma değer yaratmıştır.

Her Sektörde Varız

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, sek­tö­rel dene­yi­mi ve deği­şen ile­ti­şim dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bugü­ne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel bazda faaliyet gösteren kurumlar başta olmak üzere, sayısız sektörde yer alan markaya danışmanlık yaptı.

AKare
İnovatif Çözümler

AKare İletişim Yönetimi; ‘AKare İnovatif Çözümler’ çatısı altında 20’yi aşkın danışmanlık kalemi kapsamında, iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki organizasyonlara çözüm ortağı olarak konumlanan bir halkla ilişkiler şirketidir.

DEĞER KATTIKLARIMIZ

‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana, iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki ulusal ve çok uluslu 100' yakın kurum, kuruluş, marka, özel organizasyon ve birey adına katma değer oluşturmuştur.

HİZMETLERİMİZ

AKare İletişim Yönetimi, ulusal ve uluslararası sayısız kurum, kuruluş ve markanın yanı sıra kendi alanında marka olmak isteyen bireylere 'stratejik iletişim yönetimi’ temel tandansı ve ‘AKare İnovatif İletişim Çözümleri’ çatısı altında, birçok alanda danışmanlık hizmet sağlamaktadır.

Stra­te­jik Med­ya İlişkileri Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, med­ya iliş­ki­le­ri yöne­ti­mi­ni; iş ortak­la­rı­nın; etkin­lik, ürün, pro­je, hiz­met ve orga­ni­zas­yo­nel faali­yet­le­rin­den edi­ni­len bil­gi­ler nez­din­de; stra­te­jik ola­rak belir­le­di­ği peri­yot­lar ve konu-gün­dem yöne­ti­mi göze­te­rek, hazır­la­dı­ğı yazı­lı ve/veya gör­sel içe­rik­ler­le sağlar.

Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi ile; iş ortak­la­rı­nın, hedef kit­le­sine anlık bir şekil­de ulaş­mak iste­diği tüm dijital mecralara yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesini ve uygulamasını üstlenir.

Pazarlama İletişimi Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve bireysel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, hedef kit­le­le­riy­le etkin biçim­de ve doğ­ru kanal­lar yoluy­la buluş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak olan pazar­la­ma ile­ti­şi­mi stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamasını üstlenir.

Proje ve Etkinlik Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın kurum­sal, sos­yal, kül­tü­rel ve sektörel yönden ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dığı tüm etkin­lik­le­rin tasa­rı­mı­nı ve başlangıçtan son aşa­ma­sı­na kadarki tüm operasyonel sürecini yönetir.

Kriz İletişimi Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, iç yada dış etmen­ler­den kar­şı­la­şa­ca­ğı ve orga­ni­zas­yo­nun iti­ba­rı­nın olum­suz yön­de etki­le­ne­bil­me ihti­ma­li­ne kar­şın, kriz ile­ti­şi­mi hiz­me­ti sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi, kanaat önderi platformlardan faydalanarak, iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirecek algı yönetimi çalışmaları gerçekleştirir.

İtibar Yönetimi

İş ortaklarımızın bilinirliğini artırmak ve somut anlamda daha iyi bir konuma getirmek için yapılan çalışmaların bütünü olarak adlandırdığımız itibar yönetimini, bireysel ve kurumsal itibar yönetimi olmak üzere iki ayrı konuda ele alıyoruz.

Konu ve Gündem Yönetimi

Konu ve gündem yönetimini, iş ortağımızın ürün ya da hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleyi bilgilendirmek ve o konuya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz gibi; ekonomik, siyasi ya da toplumsal gündeme göre de gerçekleştiririz.

Marka İletişimi Danışmanlığı

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, iş orta­ğı kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­el baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın hedef­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, hedef kit­le­si ile en etkin biçim­de ve en doğ­ru kanal­lar yoluy­la buluş­ma­sını sağ­la­ya­cak olan mar­ka ile­ti­şimi yöne­ti­mi­ni üstlenir.

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

İş orta­klarımızın müş­te­ri­le­ri, med­ya organ­la­rı, STK’lar, iş ortak­la­rı, çalı­şan­la­rı, yatı­rım­cı­la­rı, teda­rik­çi­le­ri ve top­lum­sal fikir önder­le­ri ile olan iliş­ki­le­ri­ni düzen­le­yecek, güçlen­di­recek ve sür­dü­rü­le­bi­lir kıla­cak stra­te­ji­leri iti­na ile uyguluyoruz.

Sosyal Sorumluluk İletişimi

İş ortaklarımızın marka kim­li­ği, pazarlama hedefleri ve iletişim stratejileri ile birebir örtüşen kurumsal sos­yal sorum­lu­luk fikir­le­ri­nin pro­je­lediril­me­sini, plan­la­ma­sını,uygu­la­ma­sını ve medya iletişimi süreçlerini yönetiyoruz.

Bireysel İletişim Danışmanlığı (Private PR)

Ken­di ala­nın­da top­lu­ma mâl olmuş ya da mar­ka olmak iste­yen pro­fes­yo­nel­le­rin tüm ile­ti­şim ve pazarlama süreçlerini, büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yönetiyor, sektör profesyonellerin markalaşma çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Kurumsal Ödül İletişimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­el baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, ulu­sal ve ulus­la­ra­rası tüm sek­tö­rel ve ile­ti­şim ödül yarış­ma­la­rındaki baş­vuru süre­cini yönetir.

Sponsorluk İletişimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­lar adı­na özgün spon­sor­luk stra­te­ji­le­ri oluş­tu­ra­rak, ile­ti­şim stra­te­ji­leri, hedef­leri ve bek­len­ti­leri doğ­rul­tu­sunda spon­sor­luk iş bir­likleri sağlar.

Medya Planlama ve Satın Alma

İş ortaklarımızın hedef kitlesine en etkili yoldan, en doğru mecralarla, en doğru zamanda, en ekonomik bütçelerle ulaşmasını sağlayacak olan medya planlama süreçlerini yönetiyoruz.

Biz,

Her geçen gün dijitale endekslenen iletişim sektöründe, çağın değişen ve gelişen sofistike koşullarına uyum sağlayarak, iş ortaklarımızın kurumsal değerlerini ve hedeflerini gözeterek, ihtiyaçları özelinde en efektif çözümleri üretebilmek ve her yeni gün daha iyisini yapabilmek adına hiç durmadan kafa yoruyoruz…

AKare İletişim Yönetimi’nden bek­len­ti­le­ri­ni­zi, yara­tı­cı yak­la­şım­lar­la kamu­oyu­na duyur­ma­yı amaç­lı­yor, içe­rik ve sonuç odak­lı çalış­ma disip­li­ni ile iş ortak­la­rı­mı­zın marka değe­ri­ni, bili­nir­­li­ği­ni ve hedef kitlesi nezdinde algısını artır­ma­yı hedefliyoruz. Çün­kü; fark­lı oldu­ğu­nu­za, ken­di­ne has bir mar­ka ola­rak, sektörünüzde yer alan diğer mar­ka­lar­dan fark­lı bek­len­ti­le­re, fark­lı değer­le­re, farklı hedeflere ve fark­lı bir viz­yo­na sahip oldu­ğu­nu­za inanıyoruz.

Markaların yenilik ve farklılıklarla beslendiğini bilen ve bunları ilke edinen bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi, değerli iş ortaklarına daha iyi hizmet vermek için sektörel yenilikleri her gün takip ediyor ve sizi etkin kılmak için sizin için, sizinle beraber bu doğrultuda çalışıyor. İster küçük ölçekli, ister çok uluslu bir marka olun, rekabetçi piyasanın içinden sıyrılmanıza ve yenilikçi stratejilerle rakiplerinizin önüne geçmeniz adına çözümler sunarken, aynı zamanda hedef kitleniz ve sosyal paydaşlarınızla aranızdaki bağı güçlendirip, itibar ve algı yönetiminde etkin rol oynamaya özen gösteriyoruz.

AKare İletişim Yönetimi, kendine özgü ilke, değer ve kuralları olan bütünleşik bir PR ajansı olmasının yanı sıra iletişimin her alanında uzmanlığa sahip, özveriyle çalışan genç ve sektörün değişen dinamiklerine hakim bir ekiple yol alıyor.

Bugüne kadar sayısız markaya ‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandanslı ile iletişim yönetimi yaparak siz değerli iş ortaklarımızla beraber birçok ortak mutluluğa imza attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

Bize güvenen tüm yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimizle…

#TeamAKare

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Bizimle İletişime Geçin

İş ortak­la­rı­na sun­du­ğu özgün ve ino­va­tif çalış­ma­lar­la fark yaratan AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, dina­mik, yara­tı­cı ve res­min tama­mı­na odak­la­na­bil­me kabi­li­ye­ti­ne sahip eki­biy­le, mar­ka­la­ra pro­fes­yo­nel ile­ti­şim orta­ğı ola­rak konumlanmaktadır. Siz de AKare ailesine katılarak, kurumunuz ya da bireysel markanız adına katma değer yaratmak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin.

    [recaptcha]