Amaç:
Katma Değer Yaratmak

‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren bir halkla ilişkiler şirketi olan AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana ulusal ve çok uluslu 50’den fazla kurum, kuruluş, marka, özel organizasyon ve birey adına katma değer yaratmıştır.

Her Sektörde Varız

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, sek­tö­rel dene­yi­mi ve deği­şen ile­ti­şim dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bugü­ne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

AKare
İnovatif Çözümler

AKare İletişim Yönetimi, ‘AKare İnovatif Çözümler’ çatısı altında 20’den fazla hizmet kalemi ile iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki organizasyonlara çözüm ortağı olarak konumlanan bir iletişim-PR ajansıdır.

DEĞER KATTIKLARIMIZ

‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana, iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki ulusal ve çok uluslu 50’den fazla kurum, kuruluş, marka, özel organizasyon ve birey adına katma değer oluşturmuştur.

HİZMETLERİMİZ

AKare İletişim Yönetimi, ulusal ve uluslararası sayısız kurum, kuruluş ve markaya, 'stratejik iletişim yönetimi’ temel tandansı ve ‘AKare İnovatif İletişim Çözümleri’ çatısı altında, birçok alanda danışmanlık desteği sağlayarak, "iletişim danışmanlığı" sektörüne yeni bir boyut kazandırmıştır.

Stra­te­jik Med­ya İlişkileri

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, med­ya iliş­ki­le­ri yöne­ti­mi­ni; iş ortak­la­rı­nın; etkin­lik, ürün, pro­je, hiz­met ve orga­ni­zas­yo­nel faali­yet­le­rin­den edi­ni­len bil­gi­ler nez­din­de; stra­te­jik ola­rak belir­le­di­ği peri­yot­lar ve konu-gün­dem yöne­ti­mi göze­te­rek, hazır­la­dı­ğı yazı­lı ve/veya gör­sel içe­rik­ler­le sağlar.

Etkinlik Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın kurum­sal, sos­yal, kül­tü­rel ve sektörel yönden ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dığı tüm etkin­lik­le­rin tasa­rı­mı­nı ve başlangıçtan son aşa­ma­sı­na kadarki tüm operasyonel sürecini yönetir.

Pazarlama İletişimi Danışmanlığı

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, hedef kit­le­le­riy­le etkin biçim­de ve doğ­ru kanal­lar yoluy­la buluş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak olan pazar­la­ma ile­ti­şi­mi konu­sun­da danış­man­lık des­te­ği sağlar.

Dijital Mecra Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, Diji­tal Mec­ra Yöne­timi ile; iş ortak­la­rı­nın, hedef kit­le­sine anlık bir şekil­de ulaş­mak iste­diği tüm diji­tal mec­ra kanal­la­rı­nın yöne­timini üst­le­nir ve bu kanal­la­ra özgü stra­te­ji­ler geliş­ti­re­rek uygular.

Kriz İletişimi Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, iç yada dış etmen­ler­den kar­şı­la­şa­ca­ğı ve orga­ni­zas­yo­nun iti­ba­rı­nın olum­suz yön­de etki­le­ne­bil­me ihti­ma­li­ne kar­şın, kriz ile­ti­şi­mi hiz­me­ti sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi, kanaat önderi platformlardan faydalanarak, iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirecek algı yönetimi çalışmaları gerçekleştirir.

Marka İletişimi Danışmanlığı

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, iş orta­ğı kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­el baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın hedef­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, hedef kit­le­si ile en etkin biçim­de ve en doğ­ru kanal­lar yoluy­la buluş­ma­sını sağ­la­ya­cak olan mar­ka ile­ti­şimi yöne­ti­mi­ni üstlenir.

Kurumsal İletişim

İş orta­klarımızın müş­te­ri­le­ri, med­ya organ­la­rı, STK’lar, iş ortak­la­rı, çalı­şan­la­rı, yatı­rım­cı­la­rı, teda­rik­çi­le­ri ve top­lum­sal fikir önder­le­ri ile olan iliş­ki­le­ri­ni düzen­le­yecek, güçlen­di­recek ve sür­dü­rü­le­bi­lir kıla­cak stra­te­ji­leri iti­na ile uyguluyoruz.

Konu-Gündem Yönetimi

Konu ve gündem yönetimini, iş ortağımızın ürün ya da hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleyi bilgilendirmek ve o konuya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz gibi; ekonomik, siyasi ya da toplumsal gündeme göre de gerçekleştiririz.

İtibar Yönetimi

İş ortaklarımızın bilinirliğini artırmak ve somut anlamda daha iyi bir konuma getirmek için yapılan çalışmaların bütünü olarak adlandırdığımız itibar yönetimini, bireysel ve kurumsal itibar yönetimi olmak üzere iki ayrı konuda ele alıyoruz.

Sosyal Sorumluluk İletişimi

İş ortaklarımızın marka kim­li­ği, pazarlama hedefleri ve iletişim stratejileri ile birebir örtüşen kurumsal sos­yal sorum­lu­luk fikir­le­ri­nin pro­je­lediril­me­sini, plan­la­ma­sını,uygu­la­ma­sını ve medya iletişimi süreçlerini yönetiyoruz.

Private PR (Bireysel İletişim)

Ken­di ala­nın­da top­lu­ma mâl olmuş ya da mar­ka olmak iste­yen pro­fes­yo­nel­le­rin tüm ile­ti­şim ve pazarlama süreçlerini, büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yönetiyor, sektör profesyonellerin markalaşma çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Medya Planlama ve Satın Alma

İş ortaklarımızın hedef kitlesine en etkili yoldan, en doğru mecralarla, en doğru zamanda, en ekonomik bütçelerle ulaşmasını sağlayacak olan medya planlama süreçlerini yönetiyoruz.

Ödül İletişimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­el baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, ulu­sal ve ulus­la­ra­rası tüm sek­tö­rel ve ile­ti­şim ödül yarış­ma­la­rındaki baş­vuru süre­cini yönetir.

Sponsorluk İletişimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yon­lar adı­na özgün spon­sor­luk stra­te­ji­le­ri oluş­tu­ra­rak, ile­ti­şim stra­te­ji­leri, hedef­leri ve bek­len­ti­leri doğ­rul­tu­sunda spon­sor­luk iş bir­likleri sağlar.

Biz,

Her geçen gün dijitale endekslenen iletişim sektöründe, çağın değişen ve gelişen sofistike koşullarına uyum sağlayarak, iş ortaklarımızın kurumsal değerlerini ve hedeflerini gözeterek, ihtiyaçları özelinde en efektif çözümleri üretebilmek ve her yeni gün daha iyisini yapabilmek adına kafa yoruyoruz…

Ajan­sı­mız­dan bek­len­ti­le­ri­ni­zi, yara­tı­cı yak­la­şım­lar­la kamu­oyu­na duyur­ma­yı amaç­lı­yor, içe­rik ve sonuç odak­lı çalış­ma disip­li­ni ile iş ortak­la­rı­mı­zın değe­ri­ni, bili­nir­li­li­ği­ni ve kali­te­si­ni artır­ma­yı hedef­li­yo­ruz. Çün­kü; fark­lı oldu­ğu­nu­za, ken­di­ne has bir mar­ka ola­rak diğer mar­ka­lar­dan fark­lı bek­len­ti­le­re, fark­lı değer­le­re ve fark­lı bir viz­yo­na sahip oldu­ğu­nu­za inanıyoruz.

Markaların yenilik ve farklılıklarla beslendiğini bilen ve bunları ilke edinen bir PR ajansı olan AKare İletişim Yönetimi, değerli iş ortaklarına daha iyi hizmet vermek için sektörel yenilikleri takip ediyor, sizi etkin kılmak için sizinle beraber bu doğrultuda çalışıyor. İster küçük ölçekli, ister çok uluslu bir marka olun, rekabetçi piyasanın içinden sıyrılmanıza ve yenilikçi stratejilerle rakiplerinizin önüne geçmeniz adına çözümler sunarken, aynı zamanda hedef kitleniz ve sosyal paydaşlarınızla aranızdaki bağı güçlendirip, itibar ve algı yönetiminde etkin rol oynamaya özen gösteriyoruz.

AKare İletişim Yönetimi, kendine özgü ilke, değer ve kuralları olan bütünleşik bir iletişim-PR ajansı olmanın yanı sıra, iletişimin her alanında uzmanlığa sahip, özveriyle çalışan genç ve sektörün değişen dinamiklerine hakim bir ekiple yol alıyor. Bugüne kadar sayısız markaya ‘Bütünleşik İletişim Yönetimi’ temel tandanslı ile iletişim yönetimi yaparak siz değerli iş ortaklarımızla beraber birçok ortak mutluluğa imza attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

#TeamAKare

 • Med­ya İlişkileri

  Medya ilişkileri yönetimini; iş ortaklarımızın; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edindiğimiz bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediğimiz periyotlar ve konu-gündem yönetimi gözeterek, hazırladığımız yazılı ve/veya görsel içeriklerle sağlarız.
 • Etkin­lik Yönetimi

  İş ortak­la­rı­mızın kurum­sal, sos­yal, kül­tü­rel ve sektörel yön­den ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı etkin­lik­le­rin tasa­rı­mı­nı ve son aşa­ma­sı­na kadar geçen tüm yöne­ti­m sürecini üst­le­niriz.
 • Diji­tal Mec­ra Yönetimi

  ‘AKa­re Diji­tal Çözümler’ kapsamında, iş ortaklarımızın hedef kit­le­sine anlık bir şekil­de ulaş­mak iste­diği tüm diji­tal mec­ra kanal­la­rı­nın yöne­timini üst­le­nir ve bu kanal­la­ra özgü stra­te­ji­ler geliş­ti­re­rek uygularız.
 • Kurum­sal İletişim

  İş orta­klarımızın müş­te­ri­le­ri, med­ya organ­la­rı, STK'lar, iş ortak­la­rı, çalı­şan­la­rı, yatı­rım­cı­la­rı, teda­rik­çi­le­ri, denet­le­yi­ci kurum ve kuruluşlar, yasa­ma organ­la­rı, top­lum­sal fikir önder­le­ri ile olan iliş­ki­le­ri­ni düzen­le­yecek, güçlen­di­recek ve sür­dü­rü­le­bi­lir kıla­cak stra­te­ji­ler geliş­ti­rir ve geliş­ti­ri­len bu stra­te­ji­le­ri iti­na ile uygular.
 • Marka İletişimi

  İş ortaklarımızın hedef­le­ri doğrultu­sun­da, hedef kit­le­si ile en etkin biçim­de ve en doğ­ru kanal­lar yoluy­la buluş­ma­sını sağ­la­ya­cak olan mar­ka ile­ti­şimi stratejileri geliştirir ve uygularız.
 • Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

  İş ortaklarımızın kurum kim­li­ği ve iletişim hedef­le­ri ile bire­bir örtü­şen sos­yal sorum­lu­luk fikir­le­ri­nin pro­je­len­di­ril­me­si, stra­te­jik plan­la­ma­sı ve uygu­la­ma­sı konu­sun­da des­tek sağlarız.

2014 yılından bu yana...

0
Müşteri
0
Marka
0
Ulusal Çapta Etkinlik
0
Hazırlanan Basın Bülteni
0
Haber Yansıması
0
Reklam Eşdeğeri (TL)
0
Haber sirkülasyonu

Hemen Bizimle İletişime Geçin

İş ortak­la­rı­na sun­du­ğu özgün ve ino­va­tif çalış­ma­lar­la fark yaratan AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, dina­mik, yara­tı­cı ve res­min tama­mı­na odak­la­na­bil­me kabi­li­ye­ti­ne sahip eki­biy­le, mar­ka­la­ra pro­fes­yo­nel ile­ti­şim orta­ğı ola­rak konumlanmaktadır. Siz de AKare ailesine katılarak, kurumunuz ya da bireysel markanız adına katma değer yaratmak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin.