AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Etkinlik Yönetimi

Etkinlik Yönetimi

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın kurum­sal, sos­yal, kül­tü­rel ve sektörel yön­den ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı etkin­lik­le­rin tasa­rı­mı­nı ve son aşa­ma­sı­na kadar yöne­ti­mi­ni üst­le­nir.

Etkin­lik yöne­ti­mi, danış­man­lık hiz­me­ti veri­len iş orta­ğı­nın basın, halk, kamu kuru­luş­la­rı ya da pay­daş­la­rı ile bir arada ola­rak temas kur­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak etkin­lik­le­rin plan­lan­ma­sı ve yöne­til­me­si­ni kapsar. 

Basın buluş­ma­la­rı, ürün lans­man­la­rı, forum­lar, kon­fe­rans yöne­ti­mi, kurum­sal orga­ni­zas­yon­lar, özel tema­lı aktiviteler ve net­wor­king orga­ni­zas­yon­la­rı, etkin­lik yöne­ti­mi hiz­me­ti­nin bile­şen­le­ri­ni oluşturur.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, hiz­met kap­sa­mında, etkin­lik hedef­le­ri­nin belir­len­mesi, veril­mek iste­nen mesaj veya mesajlara en uygun etkin­li­ğin seçil­mesi, ope­ras­yo­nel açı­dan yapı­la­cak risk yöne­timi ile, A’dan Z’ye bütün dina­mik­ler ve fak­tör­ler hesa­ba katı­la­rak etkin­lik­ler tasar­lar.

Etkin­lik yöne­timi kap­sa­mında ayrı­ca, ger­çek­leş­ti­ri­len etkin­lik­le­rin nasıl birer ile­ti­şim ara­cı ola­rak kul­la­na­bi­le­cek­leri konu­sunda, iş orta­ğı orga­ni­zas­yon­lara danış­man­lık verilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Tüm Etkinliklerinizde Varız!

Basın buluş­ma­la­rı, ürün lans­man­la­rı, forum­lar, kon­fe­rans yöne­ti­mi, kurum­sal orga­ni­zas­yon­lar, özel tema­lı aktiviteler ve net­wor­king orga­ni­zas­yon­la­rınız adına çözüm ortağıyız.

A’dan Z’ye Düşünüyoruz!

Etkinlikleriniz, ope­ras­yo­nel açı­dan yapı­la­cak risk yöne­timi yapılarak, A’dan Z’ye bütün dina­mik­ler ve fak­tör­ler hesa­ba katı­la­rak tasarlanır.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: