İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

İş ortak­la­rına sun­duğu özgün ve ino­va­tif çalış­ma­larla fark yaratan AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi; 2014 yılın­da Aykun Murat Alan tarafından kurulmuştur.

‘Enteg­re İle­ti­şim Yöne­timi’ temel tan­dansı ekse­nin­de faali­yet gös­te­ren AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi; kurul­du­ğu gün­den bu yana, ile­ti­şimi etkin bir şekil­de yönet­me eği­li­min­deki ulu­sal ve çok ulus­lu 100’e yakın kurum, kuru­luş ve özel orga­ni­zas­yo­na artı değer yaratmıştır. 

Ajans, med­ya ve kurum ekse­nin­de dene­yim sahi­bi olan AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi eki­bi, ile­ti­şi­min deği­şen dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bir­lik­te iş bir­li­ği içe­ri­sin­de bulun­du­ğu mar­ka­la­ra pro­fes­yo­nel çözüm orta­ğı ola­rak konumlanmaktadır.

MİSYON: “İLETİŞİMDE İNOVASYON”

AKa­re mis­yo­nu, önce­likle iş orta­ğı­nın üret­tiği değe­ri orta­ya çıkart­mak, bu değe­ri hedef kit­lesine en efek­tif şekil­de eri­şim sağ­la­yan med­ya mec­ra­la­rı ara­cı­lı­ğı ile ulaş­tır­mak ve sür­dü­rüle­bi­lir ile­ti­şime ino­va­tif öğe­ler kazandırmaktır.

VİZYON: KATMA DEĞER YARATMAK

‘İçgö­rü’ disip­li­nini, tüm çalış­ma­la­rın­da bir model ola­rak benim­se­ye­rek istik­rar­lı bir şekil­de uygu­la­yan AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, hiz­met üre­ti­len tüm kurum, kuru­luş ve özel orga­ni­zas­yon­lar adı­na; yeni­likçi ve yara­tıcı bir ile­ti­şim disip­lini, kurum­sal bir kat­ma değer ve mar­ka algı­sı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

AKARE İLKELERİ

‘AKare’, kuruluş tarihinden itibaren benimsediği bu ilkeleri özümseyerek ve çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda hayata geçirmektedir.

1.       Etik, tüm süreçlerde en temel önceliktir.

2.       Müşteri-ajans ilişkisi değil, iş ortaklığı ve iş birliği temel ilişki metodudur.

3.       İletişim; şeffaflık, dürüstlük ve samimiyet değerleri üzerine kurulur.

4.       Yenilikçilik ve özgünlük, her şeyden önce gelir.

5.       İş kalitesi, iş kimliğini yansıtır.

6.       Kişisel tatmin yaşamadığımız hiçbir işi müşteriye sunmayız.

7.       Başarı kriterimiz müşteri sayımız değil, müşterilerimiz ile olan iş birliği süremizdir.

8.       İletişim, sürdürülebilir şekilde planlanır. Plansız iletişim, değeri, değersiz kılar.

9.       Yapılması gereken değil, olması gereken dile gelir.

10.    Kurum kültürü esastır. Organizasyon dili, bu kültür üzerine kurulur.

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

AKare İletişim Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0533 431 68 12

0543 435 08 01

0212 853 53 59

[email protected]

Hızlı İletişim Formu

AKare PR Twitter’da

Share This