AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Influencer ve Celebrity İletişimi

Influencer ve Celebrity İletişimi

Geli­şen tek­no­lo­ji ve deği­şen tek­no­lo­ji trend­le­ri ile bir­lik­te günü­müz­de artık her sos­yal med­ya kul­la­nı­cı­sı ade­ta bir med­ya men­su­bu.

Artık 7’den 70’e her­ke­sin tek­no­lo­ji­nin nimet­le­rin­den sonu­na kadar fay­da­la­na­rak sos­yal med­ya kanal­la­rı­nı, güç­lü bir ile­ti­şim mec­ra­sı hali­ne getir­di­ği bir dönem­de­yiz. 

Hal böy­le olun­ca, popü­ler sos­yal med­ya kanal­la­rın­da ken­di tarz­la­rı­nı yara­tan bazı kul­la­nı­cı­lar insan­la­rın yoğun ilgi­si ve tüke­ti­mi ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı ve bu da pazar­la­ma jar­go­nu­na “Inf­lu­en­cer Mar­ke­ting” (Feno­men Pazar­la­ma­sı) diye yep­ye­ni bir kav­ram kattı. 

Öyle ki, kit­le­le­ri peşin­den sürük­le­me ve trend oluş­tur­ma gücü­ne sahip mil­yon­lar­ca takip­çi­ye hitap eden sos­yal med­ya feno­men­le­ri (inf­lu­en­cer), bir­çok mar­ka­nın dik­ka­ti­ni üze­ri­ne çeke­rek, şir­ket­le­rin “Inf­lu­en­cer Mar­ke­ting” çalış­ma­la­rı için pazar­la­ma ve ile­ti­şim büt­çe­si ayır­ma gerek­si­ni­mi orta­ya çık­tı.

Ins­tag­ram, Twit­ter, X, Facebook, TikTok, YouTu­be gibi sos­yal med­ya kanal­la­rı saye­sin­de yep­ye­ni bir eko­no­mi yara­tan sos­yal med­ya feno­men­le­ri, sahip olduk­la­rı yük­sek etki­le­şim saye­sin­de mar­ka­la­ra kısa süre­de, olduk­ça efek­tif geri dönüş­ler sağlayabiliyor.

Öte yandan AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi, danış­man­lık ver­di­ği kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş orta­ğı­nın hiz­me­ti­ni teş­vik etme­ye yar­dım­cı olmak ama­cıy­la, kamu­oyu nez­din­de önem­li sta­tü­ye sahip, tanın­mış kişi­le­ri ile­ti­şim çalış­ma­la­rı içe­ri­si­ne enteg­re ede­rek pazar­la­ma stra­te­ji­si yaratır.

Celeb­rity ile­ti­şi­mi kap­sa­mın­da veri­len hiz­me­tin en önem­li hede­fi, top­lu­mun geniş kit­le­le­ri­ne hitap eden ve kamu­oyu­na mal olmuş isim­le­ri, danış­man­lık veri­len mar­ka­nın ile­ti­şim stra­te­ji­le­ri ile bağ­daş­tı­ra­rak, mar­ka algı­sı­na pozi­tif yön­de kat­kı sağlamaktır.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi, danış­man­lık ver­diği kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­daki iş orta­ğı­nın kurum kimliği, pazarlama hedefleri ve iletişim stratejileri ile birebir örtüşecek, müşterinin ticari faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak ve  hiz­me­tini teş­vik etme­ye yar­dımcı olmak ama­cıyla, sos­yal med­ya plat­form­la­rı nez­dinde önem­li bir sta­tüye sahip sos­yal medya feno­men­le­ri­ni, iş orta­ğı­nın ile­ti­şim çalış­ma­ları içe­ri­sine enteg­re ede­rek pazar­lama stra­te­jisi yaratıyor.

Feno­men ile­ti­şimi kap­sa­mında veri­len hiz­me­tin en önem­li hede­fi, geliş­tir­dik­le­ri özgün içe­rik­le­ri, tarz­la­rı ve yük­sek etki­le­şim oran­la­rı ile ken­di­le­ri­ni niş bir ile­ti­şim kana­lı içe­ri­sin­de konum­la­yan sos­yal med­ya feno­men­le­ri­ni, danış­man­lık veri­len mar­ka­nın ile­ti­şim stra­te­ji­leri ile bağ­daş­tı­ra­rak, mar­ka algı­sına pozi­tif yön­de kat­kı sağlamaktır.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: