AKare İletişim Yönetimi

  1. /
  2. Kriz İletişimi Yönetimi

Kriz İletişimi Yönetimi

KRİZ İLETİŞİMİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, danış­man­lık hiz­me­ti veri­len tüm kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, iç ya da dış etmen­ler­den kar­şı­la­şa­ca­ğı ve orga­ni­zas­yo­nun iti­ba­rı­nın olum­suz yön­de etki­le­neme ihtima­li­ne kar­şın, kriz ile­ti­şi­mi yönetimi hiz­me­ti sağlar.

Şirketler, herhangi bir zaman diliminde herhangi bir krizle karşı karşıya kaldığında, hedef kitlesine kendini anlatarak, sarsılan imajını ve saygınlığını yeniden kazanmak için stratejik bir biçimde iletişim kurmaya ihtiyaç duyar.

Bu noktada, halkla ilişkiler, üst yönetimin bir fonksiyonu olarak, gerek kurumun çevreyle iletişimini sağlama konusunda ve gerekse kurum içi iletişimi yönlendirmede hayati derecede önemli görevler üstlenir.

AKare İletişim Yönetimi‘nin iş ortaklarına sunmuş olduğu kriz ile­ti­şi­mi hiz­me­ti, önce­lik­li ola­rak kriz potan­si­ye­li oluş­tu­ra­cak konu­la­rın tes­pi­ti ve müda­ha­le­si ile küçük ya da büyük çap­lı her boyut­ta­ki kri­zin, geleneksel ve dijital tüm mecralarda kont­rol altı­na alın­ma­sı ve orga­ni­zas­yo­nun bu kri­zi en az hasar­la atlat­ma­sı­nı sağlar.

Kriz ile­ti­şi­mi hiz­me­ti kap­sa­mın­da, danış­man­lık des­te­ği veri­len orga­ni­zas­yon hak­kın­da, med­ya organ­la­rı­na sira­yet etmiş ve orga­ni­zas­yo­nun iti­ba­rı­nı zede­le­yecek haber­le­re, anın­da ve en etki­li şekil­de müda­ha­le edi­le­rek, bil­gi kir­li­li­ği orta­dan kaldırılır.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi ayrı­ca, kriz yöne­ti­mi danış­man­lı­ğı kap­sa­mın­da orga­ni­zas­yon­la­ra, peri­yo­dik ola­rak kriz iletişi­mi eği­ti­mi verir, orga­ni­zas­yon içi kriz ile­ti­şi­mi simü­las­yo­nu uygu­lar ve ola­sı kriz­ler­de nasıl bir yol hari­ta­sı izlene­ce­ği­ni, ayrın­tı­la­rı ile orta­ya koya­rak, orga­ni­zas­yon iti­ba­rı­nın ve faali­yet hedef­le­ri­nin zara­ra uğra­ma­sı­nın önüne geçer.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Misyon: İletişimde İnovasyon

AKare misyonu, öncelikle iş ortağının ürettiği değeri ortaya çıkarmak, bu değeri hedef kitlesine en etkili şekilde erişim sağlayan medya mecraları aracılığıyla ulaştırmak ve sürdürülebilir iletişime inovatif öğeler kazandırmaktır.

Vizyon: Katma Değer Yaratmak

AKare İletişim Yönetimi, 'İçgörü' disiplinini tüm çalışmalarında bir model olarak benimseyerek istikrarlı bir şekilde uygular. Bu, hizmet üreten tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel organizasyonlar için inovatif ve yaratıcı bir iletişim disiplini oluşturarak kurumsal katma değer ve marka algısı inşa eder.

Sürdürülebilir ve bütünleşik iletişimin başarı getirdiğine inanan AKare İletişim Yönetimi’nin, ‘AKare Tarzı’ diye adlandırdığı, ajans dinamiklerine özgü profesyonel ilkeleri mevcuttur.

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi Servislerimiz

AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri yönetimini; kurum, kuruluş ve organizasyonel yapıdaki iş ortaklarının; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edinilen bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediği periyotlar ve konu-gündem yönetimi gözeterek, hazırladığı yazılı ve/veya görsel içeriklerle sağlar.

Kuruma-Duruma Özel İçerik Üretimi

Kurumda ya da organizasyondaki bir değişikliği veya gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya yönelik olarak hazırlanır. Sektörel gelişim, değişim ve öngörünün paylaşılması, görüş bildirilmesi konu içeriklerini de kapsar.

Konu-Gündem Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, önemli bir iletişim materyali olarak gördüğü Konu-Gündem yönetimini; detaylı bir planlama ve içerisinde akılcı stratejiler barındıran uygulama metodları ile hayata geçirir. Sektörün değişen dinamiklerini yakından takip eden, araştırmacı ve sorgulayıcı ruha sahip çalışanları aracılığıyla AKare, müşterilerinin hem gündemde kalmalarını hem de gündem yaratmalarını sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi Yönetimi ekibi, algı yönetimi ile birlikte iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirerek, geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Başarılı bir strateji ile yapılacak olan algı yönetimi, danışmanlık verilen kurum ve kuruluşların, hissedarları karşısında marka değerinin artması, bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda tüketici bağlılığının sağlanması ve kriz dönemlerinde ‘’iyi niyet’’ ortamının daha çabuk sağlanmasının yolunu açar.

İtibar Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, marka ve itibar yönetimi açısından yalın bir PR yaklaşımının tek başına yeterli olmayacağı ve online-offline iletişimin mutlaka bir arada ve birbirine entegre olarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır. AKare İletişim Yönetimi, dijital itibar yönetimi ile internet ortamında, iş ortağı hakkında karşılaşabileceği olumlu ya da olumsuz yorumları, şikâyet ve yanlış haberlere anında müdahale ederek, oluşan tehditleri fırsata dönüştürmektedir. Şirketlerin sosyal medya da ve diğer platformlarda kendileri ya da ürünleri hakkında konuşulanları takip etmesi ve olumsuz yorumlara karşı hızlı aksiyon alması, markanın online itibarını artırırken, onu tüketici nezdinde de üst sıralara taşır.

Lider İletişimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verdiği kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının üst yönetimine, ilgili organizasyonun kurumsal imajı ve marka değerini artırıcı çalışmalarda danışmanlık desteği sağlar. ‘AKare’, lider iletişimi hizmeti kapsamında ayrıca, iş ortaklarını üst yönetiminin; hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle iletişimini düzenler, iş ortaklarının üst yöneticilerini, basın ve kamuoyu nezdinde; sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlar.

Kriz İletişimi Yönetimi

Şirketler, herhangi bir zaman diliminde herhangi bir krizle karşı karşıya kaldığında, hedef kitlesine kendini anlatarak, sarsılan imajını ve saygınlığını yeniden kazanmak için stratejik bir biçimde iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Bu noktada, halkla ilişkiler, üst yönetimin bir fonksiyonu olarak, gerek kurumun çevreyle iletişimini sağlama konusunda ve gerekse kurum içi iletişimi yönlendirmede hayati derecede önemli görevler üstlenir. AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, danış­man­lık hiz­me­ti veri­len tüm kurum, kuru­luş, mar­ka ve orga­ni­zas­yo­nel baz­da­ki iş ortak­la­rı­nın, iç ya da dış etmen­ler­den kar­şı­la­şa­ca­ğı ve orga­ni­zas­yo­nun iti­ba­rı­nın olum­suz yön­de etki­le­neme ihtima­li­ne kar­şın, kriz ile­ti­şi­mi yönetimi hiz­me­ti sağlar.

Medya Planlama ve Satın Alma

Pazarlamanın en etkili araçlarından biri olan medya planlama, bir reklamın doğru iletişim araçları kullanılarak hedef kitleye en etkili biçimde ulaşmasını sağlar. AKare İletişim, reklam kampanyalarının doğru mecrada yayınlanması, doğru zamanın belirlenmesi ve çalışmanın hedef kitleye doğru şekilde ulaşmasının sağlanması için medya planlama ve satın alma yapmaktadır.

Medya Eğitimi

Halkla ilişkiler dünyasında, medyanın etkisi ve önemi hiçbir zaman göz ardı edilemez. Medya, bir kurumun veya bireyin itibarını inşa etmek, korumak ve geliştirmek için güçlü bir araçtır. Bu nedenle, danışanlarımızın, basın önünde gerçekleştireceği röportajlar ve TV konuklukları öncesinde, medya mensupları ile etkili, tutarlı ve güçlü bir şekilde konuşabilmeleri, bunun yanı sıra kurum adına doğru mesajların altını çizebilmeleri adına, özel bir programla rehberlik etmekteyiz.

Sektörel Uzmanlıklarımız ile Değer Katıyoruz

AKare İletişim Yönetimi, sektörel deneyimi ve değişen iletişim dinamiklerine olan hakimiyeti ile bugüne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Bizimle İletişime Geçin

Tanışalım!

Teklif talebi için ve iş başvuruları için aşağıdaki e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: