İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Influencer/Fenomen İletişimi

Influencer/Fenomen İletişimi [Influencer/Fenomen Pazarlaması]

fenomen-iletisimi

Geli­şen tek­no­lo­ji ve deği­şen tek­no­lo­ji trend­le­ri ile bir­lik­te günü­müz­de artık her sos­yal med­ya kul­la­nı­cı­sı ade­ta bir med­ya men­su­bu.

Artık 7’den 70’e her­ke­sin tek­no­lo­ji­nin nimet­le­rin­den sonu­na kadar fay­da­la­na­rak sos­yal med­ya kanal­la­rı­nı, güç­lü bir ile­ti­şim mec­ra­sı hali­ne getir­di­ği bir dönem­de­yiz.

Hal böy­le olun­ca, popü­ler sos­yal med­ya kanal­la­rın­da ken­di tarz­la­rı­nı yara­tan bazı kul­la­nı­cı­lar insan­la­rın yoğun ilgi­si ve tüke­ti­mi ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı ve bu da pazar­la­ma jar­go­nu­na “Inf­lu­en­cer Mar­ke­ting” (Feno­men Pazar­la­ma­sı) diye yep­ye­ni bir kav­ram kattı. 

Öyle ki, kit­le­le­ri peşin­den sürük­le­me ve trend oluş­tur­ma gücü­ne sahip mil­yon­lar­ca takip­çi­ye hitap eden sos­yal med­ya feno­men­le­ri (inf­lu­en­cer), bir­çok mar­ka­nın dik­ka­ti­ni üze­ri­ne çeke­rek, şir­ket­le­rin “Inf­lu­en­cer Mar­ke­ting” çalış­ma­la­rı için pazar­la­ma ve ile­ti­şim büt­çe­si ayır­ma gerek­si­ni­mi orta­ya çık­tı.

Ins­tag­ram, Twit­ter, Snapc­hat, Youtu­be gibi sos­yal med­ya kanal­la­rı saye­sin­de yep­ye­ni bir eko­no­mi yara­tan sos­yal med­ya feno­men­le­ri, sahip olduk­la­rı yük­sek etki­le­şim saye­sin­de mar­ka­la­ra kısa süre­de, olduk­ça efek­tif geri dönüş­ler sağlayabiliyor.

AKa­re İle­ti­şim Yöne­timi, danış­man­lık ver­diği kurum, kuru­luş ve orga­ni­zas­yo­nel baz­daki iş orta­ğı­nın kurum kimliği, pazarlama hedefleri ve iletişim stratejileri ile birebir örtüşecek, müşterinin ticari faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak ve  hiz­me­tini teş­vik etme­ye yar­dımcı olmak ama­cıyla, sos­yal med­ya plat­form­la­rı nez­dinde önem­li bir sta­tüye sahip sos­yal medya feno­men­le­ri­ni, iş orta­ğı­nın ile­ti­şim çalış­ma­ları içe­ri­sine enteg­re ede­rek pazar­lama stra­te­jisi yaratıyor.

Feno­men ile­ti­şimi kap­sa­mında veri­len hiz­me­tin en önem­li hede­fi, geliş­tir­dik­le­ri özgün içe­rik­le­ri, tarz­la­rı ve yük­sek etki­le­şim oran­la­rı ile ken­di­le­ri­ni niş bir ile­ti­şim kana­lı içe­ri­sin­de konum­la­yan sos­yal med­ya feno­men­le­ri­ni, danış­man­lık veri­len mar­ka­nın ile­ti­şim stra­te­ji­leri ile bağ­daş­tı­ra­rak, mar­ka algı­sına pozi­tif yön­de kat­kı sağlamaktır.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için 0212 853 53 59 numaralı telefondan ekibimize ulaşabilirsiniz.

Amacımız
Katma Değer Yaratmak

‘Stratejik İletişim Yönetimi’ temel tandansı ile faaliyet gösteren AKare İletişim Yönetimi, 2014 yılından bu yana ulusal ve çok uluslu 50’den fazla kurum, kuruluş ve özel organizasyona katma değer yaratarak, iletişim dünyasına yepyeni bir boyut kazandırmıştır.

Her Sektörde
Varız

AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, sek­tö­rel dene­yi­mi ve deği­şen ile­ti­şim dina­mik­le­ri­ne olan haki­mi­ye­ti ile bugü­ne kadar sağlık, gıda, gayrimenkul, turizm, spor, perakende ve endüstriyel kurumlar başta olmak üzere, sayısız markaya danışmanlık yaptı.

Stratejik Medya İlişkileri Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, medya ilişkileri yönetimini; kurum, kuruluş ve organizasyonel yapıdaki iş ortaklarının; etkinlik, ürün, proje, hizmet ve organizasyonel faaliyetlerinden edinilen bilgiler nezdinde; stratejik olarak belirlediği periyotlar ve konu-gündem yönetimi gözeterek, hazırladığı yazılı ve/veya görsel içeriklerle sağlar.

Kuruma-Duruma Özel İçerik Üretimi

Kurumda ya da organizasyondaki bir değişikliği veya gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya yönelik olarak hazırlanır. Sektörel gelişim, değişim ve öngörünün paylaşılması, görüş bildirilmesi konu içeriklerini de kapsar.

Konu-Gündem Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, önemli bir iletişim materyali olarak gördüğü Konu-Gündem yönetimini; detaylı bir planlama ve içerisinde akılcı stratejiler barındıran uygulama metodları ile hayata geçirir. Sektörün değişen dinamiklerini yakından takip eden, araştırmacı ve sorgulayıcı ruha sahip çalışanları aracılığıyla AKare, müşterilerinin hem gündemde kalmalarını hem de gündem yaratmalarını sağlar.

Algı Yönetimi

İletişimi yönetmenin en doğru yolunun algıyı yönetmek olduğunu savunan AKare İletişimi Yönetimi ekibi, algı yönetimi ile birlikte iş ortaklarının sahip olduğu kurumsal görünümü güçlendirerek, geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Başarılı bir strateji ile yapılacak olan algı yönetimi, danışmanlık verilen kurum ve kuruluşların, hissedarları karşısında marka değerinin artması, bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda tüketici bağlılığının sağlanması ve kriz dönemlerinde ‘’iyi niyet’’ ortamının daha çabuk sağlanmasının yolunu açar.

İtibar Yönetimi

AKare İletişim Yönetimi, marka ve itibar yönetimi açısından yalın bir PR yaklaşımının tek başına yeterli olmayacağı ve online-offline iletişimin mutlaka bir arada ve birbirine entegre olarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktadır. AKare İletişim Yönetimi, dijital itibar yönetimi ile internet ortamında, iş ortağı hakkında karşılaşabileceği olumlu ya da olumsuz yorumları, şikâyet ve yanlış haberlere anında müdahale ederek, oluşan tehditleri fırsata dönüştürmektedir. Şirketlerin sosyal medya da ve diğer platformlarda kendileri ya da ürünleri hakkında konuşulanları takip etmesi ve olumsuz yorumlara karşı hızlı aksiyon alması, markanın online itibarını artırırken, onu tüketici nezdinde de üst sıralara taşır.

Lider İletişimi

AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verdiği kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının üst yönetimine, ilgili organizasyonun kurumsal imajı ve marka değerini artırıcı çalışmalarda danışmanlık desteği sağlar. ‘AKare’, lider iletişimi hizmeti kapsamında ayrıca, iş ortaklarını üst yönetiminin; hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle iletişimini düzenler, iş ortaklarının üst yöneticilerini, basın ve kamuoyu nezdinde; sektöründe saygın, güvenilen, danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlar.

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

AKare İletişim Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0533 431 68 12

0543 435 08 01

0212 853 53 59

[email protected]

Hızlı İletişim Formu

AKare PR Twitter’da

Share This