İstanbulİstanbul Pts - Cum 09:00-19:00 +90 (533) 431 68 12
info[at]akareiletisim.com

Tag

medya ilişkileri
AKare İletişim Yönetimi, kurum içi iletişim kapsamında, danışmanlık desteği verilen, kurum, kuruluş ve organizasyonların yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programının hazırlanması ve uygulaması konusunda destek sağlar. Kurum içi iletişim danışmanlığı ayrıca, çalışanların iletişime açık olmasını, kuruluşun misyon ve hedeflerine sahip çıkmasını sağlayan etkinliklerin planlanması ve uygulaması konusunda destek verilmesinin yanı sıra, iç iletişimi...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık desteği sağladığı markaların hizmetlerine yönelik kurumsal kimliklerin önemli bir parçası olan yayıncılık faaliyetlerini ele alarak, markaların güncel ve kalıcı tanıtımlarına destek sağlar. Kurumsal yayıncılık hizmeti kapsamında, şirketlerin müşterileri ve potansiyel müşterileri ile daha doğrudan ve sıcak bir iletişim ortamına sahip olmaları amaçlanır. AKare İletişim Yönetimi, kurumsal yayıncılık kapsamında, marka imajı yaratılması...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık desteği sağladığı kurum, kuruluş ve organizasyonların kurumsal kimlik oluşturma veya var olan kurumsal kimliklerine değer katma çalışmalarına destek sağlar. AKare İletişim Yönetimi kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında, iş ortaklarına kurumsal kimlik kazandırma sürecinde destek verir. Kurumsal kimlik kazandırma süreçleri yeni bir marka ismi, markada kullanılacak renkler, logo ve amblem tasarlanması, dijital iletişim...
Read More
AKa­re İle­ti­şim Yöne­ti­mi, Kurum­sal İle­ti­şim Yöne­ti­mi hiz­me­ti kap­sa­mın­da; iş orta­ğı olan mar­ka­la­rın müş­te­ri­le­ri, med­ya organ­la­rı, Sivil Top­lum Kuru­luş­la­rı, iş ortak­la­rı, çalı­şan­la­rı, yatı­rım­cı­la­rı, teda­rik­çi­le­ri, denet­le­yi­ci kurum ve kuru­luş­lar, yasa­ma organ­la­rı, top­lum­sal fikir önder­le­ri, kısa­ca tüm pay­daş­lar ile olan iliş­ki­le­ri­ni düzen­le­yecek, güç­len­di­recek ve sür­dü­rü­le­bi­lir kıla­cak stra­te­ji­ler geliş­ti­rir ve geliş­ti­ri­len bu stra­te­ji­le­ri, ile­ti­şim disip­li­ni­nin temel para­met­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de iti­na...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, farklılaştırılmış sponsorluk iletişimi hizmeti kapsamında, danışmanlık verdiği kurum, kuruluş, marka ve özel organizasyonlar adına özgün sponsorluk stratejileri oluşturarak, iş ortağının iletişim stratejileri, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda en uygun sponsorluk işbirliğini sağlar. Hizmet, sponsorluğu bir iletişim aracı olarak kullanmak isteyen kurumlara, özgün projeler üretmek ve uygulanmak istenen proje konseptine en uygun işbirlikleri ile,...
Read More
Gelişen teknoloji ve değişen teknoloji trendleri ile birlikte günümüzde artık her sosyal medya kullanıcısı adeta bir medya mensubu. Artık 7’den 70’e herkesin teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanarak sosyal medya kanallarını, güçlü bir iletişim mecrası haline getirdiği bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca, popüler sosyal medya kanallarında kendi tarzlarını yaratan bazı kullanıcılar insanların yoğun ilgisi ve tüketimi...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık verdiği kurum, kuruluş ve organizasyonel bazdaki iş ortağının hizmetini teşvik etmeye yardımcı olmak amacıyla, kamuoyu nezdinde önemli statüye sahip, tanınmış kişileri iletişim çalışmaları içerisine entegre ederek pazarlama stratejisi yaratır. Celebrity iletişimi kapsamında verilen hizmetin en önemli hedefi, toplumun geniş kitlelerine hitap eden ve kamuoyuna mal olmuş isimleri, danışmanlık verilen markanın iletişim...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, danışmanlık hizmeti verdiği kurum, kuruluş, marka ve organizasyonel bazdaki iş ortaklarının, ulusal ve uluslararası tüm sektörel ve iletişim ödül yarışmalarındaki başvuru sürecini yönetir. AKare İletişim Yönetimi‘nin çok önemsediği ancak Türkiye’de çok az ajansın deneyim sahibi olduğu bu özel hizmet kalemi ile birlikte, danışmanlık verdiği iş ortaklarının ürün, hizmet, servis, uygulama veya organizasyonuna...
Read More
AKare İletişim Yönetimi, kurum ve kuruluş ve organizasyonlara, kurumsal kimliği ve iletişim hedefleri ile birebir örtüşen sosyal sorumluluk fikirlerinin projelendirilmesi, stratejik planlaması ve uygulaması konusunda destek sağlar. Sosyal sorumluluk projeleri öncelikli olarak, danışmanlık verilen organizasyonun merkezinin bulunduğu şehir-belde ya da bölgeyi kapsamakla beraber projeler, organizasyon kimliğine ve proje içeriğine en uygun Sivil Toplum Kuruluşu ile...
Read More
Türkiye’de Spor İletişimi’nin de Öncüsü: AKare İletişim Yönetimi Türkiye’de spor odaklı pazarlama iletişiminin öncülerinden birisi olan AKare İletişim, spor yatırımı yapan ve temel faaliyet alanı sportif hizmetler olan kurum, kuruluş, federasyon, özel organizasyon ve bireysel sporcuların iletişim platformlarını kurguluyor, marka değerini artırmak adına profesyonel çözüm ortağı olarak konumlanıyor. AKare, spor odaklı pazarlama iletişimi kapsamında stratejik...
Read More
1 2 3